Her gir vi deg en enkel innføring i viktige forhold som gjelder regnskap, lovpålagte oppgaver, forsikring, moms og budsjett.

 • Regnskapsplikt innebærer at du har plikt til å registrere opplysninger om selskapet ditt i et regnskap. For å kunne levere og dokumentere dette må du ha et regnskap som du fører i et regnskapssystem. Regnskapet skal også gi viktig informasjon om selskapets økonomiske situasjon til blant annet finansieringsinstitusjoner eller kontraktspartnere.

 • Full regnskapsplikt Aksjeselskaper har full regnskapsplikt. Ansvarlige selskaper og foreninger er også fullt regnskapspliktige, unntatt de minste. Enkeltpersonforetak har full regnskapsplikt hvis de har mer enn 20 ansatte og samtidig mer enn 20 millioner i samlet verdi.

 • Begrenset regnskapsplikt Små ansvarlige selskap og enkeltpersonforetak har begrenset regnskapsplikt. Dette innebærer at selskapene ikke behøver å sende årsregnskap til Brønnøysund. Du må imidlertid sende inne næringsoppgave med selvangivelsen, samt rapportere momsoppgjør (dersom du er mva-pliktig).

 • Revisjonsplikt Alle som har regnskapsplikt, har i utgangspunktet revisjonsplikt. Eiere av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper med inntil fem deltakere, er unntatt fra revisjonsplikten dersom foretakets bruttoinntekt er mindre enn fem millioner kroner pr år. Aksjeselskap har i utgangspunktet revisjonsplikt, men for mindre aksjeselskap kan generalforsamlingen velge dette bort men det må da registreres i Brønnøysund

 • Regnskapsfører Et korrekt og oppdatert regnskap er viktig for å holde styring på selskapet ditt. Hvis ikke regnskapet er til å stole på, kan du ikke vite hva du kan bruke av penger. Regnskap er et yrke for spesialister, der det hele tiden skjer lov- og regelendringer. En profesjonell regnskapsfører er til enhver tid oppdatert på dette og skal gi deg råd til hva som lønner seg for deg. Det kan fort lønne seg.

Om regnskapsbilag


Alle poster som skal inn i regnskapet skal dokumenteres. Først og fremst skal dette gjøres ved hjelp av et papirbilag. Dokumentasjon av transaksjoner skal minst inneholde:

 • Dato for utstedelse av dokumentasjonen

 • Fra hvem

 • Hva er kjøpt/solgt og med hvilke mengde

 • Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

 • Beløp som skal betales og betalingsfrist

 • Eventuelle avgifter knyttet til transaksjonen.

Alle regnskapsbilag skal registreres og oppbevares på en betryggende og ordnet måte. Bilagene skal nummereres. Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge i 10 år etter regnskapsårets slutt. Regnskapsmaterialet skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse og tyveri. Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll.