Noen råd og tips for import av varer til Norge.

Tollvesenet har ansvar for toll, avgifter og regler ved import. Toll og avgifter varierer fra produkt til produkt, men alle varer skal belastes med innførselsmoms på innførselstidspunktet. Noen produkter har spesielle avgifter i tillegg, som for eksempel sjokolade- og sukkervarer, båtmotorer, sukker og andre særavgifter. Noen produkter har spesielle krav til dokumentasjon av opprinnelsesland eller andre sertifikater for å få redusert tollsats. Bruk derfor tid i forkant og søk Tollvesenets bistand.


Som importør er du selv ansvarlig for at toll- og avgift blir beregnet riktig. Det å sette arbeidet bort til en speditør fritar ikke deg for ansvar.  Vi anbefaler deg å sende en vareprøve til Tollvesenet, til bindende tariffering. Da får du et skriftlig svar på hvordan varen skal behandles tollmessig, og hva som vil påløpe i toll og avgifter.

Dette gjør du ved å fylle ut en blankett kalt Forespørsel om klassifisering + sende med en vareprøve. Du får da et skriftlig svar tilbake fra Tollvesenet. Klassifisering er pr i dag gratis. Husk – Toll og avgifter kan være utslagsgivende for om det du planlegger å importere er lønnsomt eller ikke.

Adresse til Tollvesenet i Kristiansand

Vestre Strandgt. 21, Boks 247, 4663 Kristiansand

Mer om toll og avgiftsbehandling ved import finner du på tollvesenets

Du kan lese mer om import på Altinns importguide

Spesielle forhold for import av mat

Spesielle forhold som gjelder for import av mat. Dette kan du lese mer om her.

Betingelser for import:

  • Importører skal være registrert i Mattilsynets register for importører, Matilda VAM.

  • Mattilsynet skal på forhand ha godkjent importørens lokaler/opplegg for importerte matvarer, for eksempel lager, butikk eller mottak ved andre godkjente næringsmiddelbedrifter

  • Importøren skal kunne dokumentere at han har et internkontrollsystem som sikrer etterlevelse av norsk regelverk.


Importøren er selv ansvarlig for at importerte matvarer tilfredsstiller norsk regelverk med hensyn til bl.a innhold og merking. Mattilsynet godkjenner ikke varene, men kontrollerer med stikkprøver, inspeksjoner og revisjoner at importøren har en tilfredsstillende internkontroll (IK-Mat), og at denne etterleves.

Importør skal forhandsvarsle Mattilsynet om matvareimporter (produkter, produsentland, mengde, ankomsttid m.m.). Det er noen praktiske forskjeller mellom import av matvarer fra EU/EØS området og fra 3.land. Dette gjelder spesielt for animalske matvarer (kjøtt, fisk, melk, egg, honning og produkter av disse), hvor det er restriksjoner på import fra flere land og høy beskyttelsestoll. Hvis animalske næringsmidler fra 3.land kan importeres, skal importen skje over en av de fire veterinære grensekontrollstasjonene som finnes i Norge. Gardemoen (flyfrakt) og Oslo havn (kontainerfrakt) er de mest aktuelle for Agder.

Mer om Mattilsynet og import finner du på Mattilsynet sine internettsider.
Her finner du blant annet aktuelle forskrifter og søknadsskjemaer for registrering som importør, og søknadsskjema for godkjenning av lager eller matvarebutikk/spisested.

Mattilsynet i Vest-Agder, Tordenskjoldsgt 65, Kristiansand,kan hjelpe deg med råd og veiledning i forbindelse med import av matvarer. Telefon 38146700.