På Agder bor det nå over 36 000 innvandrere. En stor andel av disse er kommet hit i de senere år og på jakt etter arbeid.Det oppleves krevende.

Mange innvandrere har erfaring fra egen virksomhet i sitt hjemland og for noen kan dette være ett alternativ å etablere egen bedrift på Agder.

Målet med prosjektet flerkulturell verdiskaping Agder er å øke integreringen ved å legge til rette for verdiskaping på Agder. Dette skal skje gjennom å styrke, tilpasse og samordne tilbudet om etablereropplæring for innvandrere bosatt på hele Agder.

Fokuset vårt er at det enkelte etablererprosjektet skal gjøre gründeren i stand til å dekke egne levekostnader. Vi vil arbeide for å redusere den merbelastningen flerkulturelle gründere kan ha med tanke på manglende nettverk, kompetanse om bedriftsetablering, og begreps- og systemforståelse.

Prosjektet er et samarbeid mellom Aust og Vest-Agder fylkeskommune, der Etablerersenter Vest-Agder IKS er operatør i samarbeid med næringshager og etablerersentre i hele Agder.